İHALE İLANI
VARTO İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
VARTO İLÇESİNE BAĞLI 2 KÖYde BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI YAPIMI İŞİ
İhale No: 2017/37 Nolu Encümen Kararı                
İHALE KONUSU
  Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi
İHALE USULÜ
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 18 maddesi gereğince, Açık İhale Usulü
DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES
Varto Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 Varto / MUŞ 
SON TEKLİF VERME
TARİHİ-SAATİ
 
 

Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi          11/12/2017 Pazartesi Günü Saat: 10:00 de

 

İHALE TARİHİ-SAATİ
 
 
 

 Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi          11/12/2017 Pazartesi Günü Saat: 10:00 de

 

  

İHALE ADRESİ
 
 Varto İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı
Kaymakamlık Makam Odası Kat: 3 VARTO / MUŞ
 
İHALE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA :
1-İdarenin Adı
  Varto İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
a) Adresi
: Hükümet Konağı Kat: 2 Varto / MUŞ 
b) Telefon ve Faks numarası
: Tlf: (436) 7111 36 25 Faks (436) 711 36 25
c) Elektronik Posta Adresi
 
2.1 İhale konusu yapım işinin  adı                                         

   

:  Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi          
 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:  Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi

 
b) Yapılacağı Yer
: Varto Çaylar ve Karameşe köyleri.
 
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer     
    teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi                            
:  Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
   
 3.1 İhalenin
 
       Yapılacağı yer
: Varto İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı
   Kaymakamlık Makam Odası Kat: 3 VARTO / MUŞ
 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
4.1.6.1.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.62. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.1.7 Köylere Hizmet Götürme Birlik İhale Yönetmenliğinin 11 inci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi (Sözleşmesi)
4.1.10. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.2. Mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge
4.2.1.Mevzuat hükümleri uyarınca vergi borcu olmadığına dair belge
4.2.2 İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair belgeler (icra yazısı)
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri,
İlk ilan tarihinden geriye doğru İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu yapım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki yapımla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu yapım işi veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki yapım işler
ine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda olduğuna dair teknik personel taahhütnamesi.
ADET
POZİSYONU
MESLEKİ ÜNVANI
1
Teknik Personel
Mimar/İnşaat Mühendisi       
 
 
 
4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Yüklenici ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen makine araç ve gereçleri iş başında bulundurmak zorundadır. Taahhüt edilerek temin edilecek makine teçhizat ve diğer ekipman için işin adına taahhütname sunmaları gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan tesis makine teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tesvit edilir.
Aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesini vermesi gerekir.
 
Adet                   Adı-Cinsi
 1            Adet Kazıcı Yükleyici
 1            Adet Damperli Kamyon    
 1            Adet Kompaktor
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler. B) Üst Yapı (Bina) Grup İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
- İhaleye girecek olan Mimarların ve İnşaat Mühendislerin Üniversitelerin bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları Halinde iş Deneyim belgesi aranmaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Yerli istekli olduğuna dair belge (Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılacaktır)
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1.1- Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi Dokümanını: 100,00 TL,  karşılığında Varto Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 Varto/Muş adresinden görülebilir ve satın alınabilinir. Doküman bedeli Varto Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 8252770-5001 no’lu T.C Ziraat Bankası Varto Şubesindeki hesaba yatırılacaktır
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanının satın alındığına dair belge)
7.4 . Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi İhale günü olan 11.12.2017 tarihinde şartname satılmayacaktır.
 8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceği: Teklifler, Varto İlçesine Bağlı 2 Köyde Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi 11/12/2017 Pazartesi Günü Saat: 10:00 de’e kadar Varto İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 Varto / MUŞ adresine verilebilecektir. Teklifler posta ile gönderilemez.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  Nakit Geçici Teminat Varto Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 8252770-5011 no’lu T.C Ziraat Bankası Varto Şubesindeki hesaba yatırılacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:
1-İdarenin belirleyeceği iş programı dahilinde iş yapacaktır, idare istediği taktirde işin belli bir kısmını yapıp yapmamakta ve artış yapmakta serbesttir
2-İhale ilanında belirtilen hususlar ihaleye ait idari ve teknik şartnameler ile bütünlük arz etmektedir. İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen hususları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İhale dokümanında bulunmayan hususlara ihale ilanında yer verilmeyecektir
3-Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
4-İş bu ihale 2886 – 4734 – 4735 – 831 Sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak Ceza ve yasaklanmalara ilişkin hususlarda 4734-4735- ve 2886 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.(KHGB İhale Yönetmeliği Madde 55)
Birliğimizin ihaleleri  28/04/2007 tarihli Resmi Gazete sayısı: 26506 da yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ ne tabidir